قوانین کنسلی ایرلاین کاسپین

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 24 ساعت مانده به پرواز

از 24 ساعت مانده به پرواز به بعد

RX/RM/RQ/RN/RV/RL/RK/RH/RB/RY/RS/RR/C
%20 جریمه
%40 جریمه