قوانین کنسلی ایرلاین آتا

رده - کلاس نرخی

از لحظه صدور تا 12 ظهر سه روز قبل پرواز

از 12 ظهرسه روز قبل پرواز تا 24 ساعت قبل پرواز

از 24 ساعت قبل پرواز تا 3 ساعت قبل پرواز

از 3 ساعت به بعد (No Showe)

Y,I,S,R,O,V
%10 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
B,Q,Z,P,N,M
%20 جریمه
%50 جریمه
%70 جریمه
%80 جریمه
L,F,A,E,D
%30 جریمه
%70 جریمه
%80 جریمه
%90 جریمه
K,W,H,J
%40 جریمه
%80 جریمه
%90 جریمه
%95 جریمه
X,U
%80 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه